Сфери на работа

 
Books
 

Търговско и корпоративно право

Изготвяне на всички видове търговски договори. Участие в преговорите по желание на клиента. Регистриране и прекратяване на всички видове юридически лица по Търговския закон, консорциуми и смесени предприятия. Участие в преговори. Преобразуване, сливане и вливане на търговски дружества, отделяне на дружества. Анализ и оценка на финансовото състояние на търговски предприятия, придобиване, прехвърляне и отдаване под наем на търговски предприятия или обособени техни части. Придобиване и прехвърляне на участие във всички видове дружества. Текущо обслужване работата на управителните органи на дружествата. Юридически консултации по търговски сделки. Изготвяне, вписване и заличаване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки, особени залози и залози на търговски предприятия.

Облигационно и вещно право

Изготвяне на договори и други документи. Участие при преговори. Участие и помощ по всички необходими процедури пред нотариуси, общински и държавни органи, юридически лица. Сключване на наемни договори. Проучване на правния статут на имоти. Консултации по всички въпроси във връзка с придобиване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти и обезпечения върху тях. Консултации по спорове за собственост, делби, наследствени имоти, ограничени вещни права, реституционни искове, обезпечения, ограничения правото на собственост, изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози; и др.

Трудово и осигурително право

Изготвяне на документи във връзка с трудовото и осигурителното право. Обследване на дружества във връзка със здравословните и безопасни условия на труд, изготвяне на необходимите документи и консултиране. Консултации и участие при преговори във връзка със сключването на колективни трудови договори. Обслужване на интересите на работодателя в трудовото и осигурителното право. Текущо обслужване на дружества по всички основни аспекти на трудовото право /консултации по административни актове в трудовия процес; длъжностни характеристики; дисциплинарни процедури по налагане на наказания и др./; консултации и изготвяне на документи по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Консултации по трудовоправни въпроси на граждани. Консултации по социално и здравно осигуряване. Процесуално представителство по трудови спорове.

Семейно и наследствено право

Консултации и процесуално представителство по всички семейноправни и наследствени въпроси - брачни договори, прекратяване на брак, произход, осиновяване, отношения между родители и деца, отношения между съпрузи, доброволни и съдебни делби и др.

Застрахователно право

Консултации при сключване на различни видове застрахователни договори. Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети. Представителство по граждански дела с предмет застрахователни договори.

Данъчно право

Консултации относно различните видове данъци и данъчно планиране. Представителство пред органите на данъчна администрация. Обжалване на актове на данъчната администрация по административен и съдебен ред.

Процесуално представителство

Процесуално представителство пред всички съдебни органи и особени юрисдикции (Комисия за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация). Защита и процесуално представителство при всички съдилища и инстанции в България. Търговски спорове.

Арбитраж и Медиация

Предоставяне на възможности за алтернатива на съдебния процес; доброволен избор на конкретна процедура, при реална възможност за страните да запазят добрите си лични и делови връзки; стриктно запазване на поверителност; краткосрочност; приложение по съгласие на страните, с възможност за предварително договаряне.

Обществени поръчки и административно право

Консултации и съдействие при участие в обществени поръчки.

Събиране на вземания

Образуване, защита и представителство в изпълнителни производства. Събиране на вземания заповедно производство, изпълнителен лист, налагане на обезпечения (запори, възбрани и др. подходящи мерки). Защита по изпълнителни дела предимно на корпоративни клиенти /обичайно във всеки един момент сме ангажирани по над 500 изпълнителни дела/; Притежаваме богат опит при водене на преговори с длъжници по изпълнителни дела и сключване на споразумения с тях във всички фази на процеса по събиране на вземания.

Несъстоятелност и ликвидация

Консултации и провеждане на процедури по ликвидация и заличаване на дружества. Консултации и защита в производства по несъстоятелност. Консултации относно правните последици на несъстоятелността, вкл. предявяване на вземания. Съдействие при придобиване на предприятия или обособени части в тези производства. Предприемане на мерки за избягване на обявяване в несъстоятелност или ликвидация. Защита при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация. Изготвяне и консултации по оздравителни планове. Изготвяне на споразумения с кредитори/синдици. Представителство на кредитори пред дружества в несъстоятелност. Процесуално представителство в производство по несъстоятелност. *Адвокат Надежда Симеонова е практикуващ синдик и в това си качеството е работила и по дела на чуждестранни банки в България.

Приватизация

Изготвяне на правни анализи. Консултиране относно способи и възможни схеми за приватизация, представителство и участие в преговорите по приватизационни сделки. Изготвяне на приватизационни договори, проучване на правни рискове, защита на инвестиции, производства по обезпечения и др. * по наши схеми са приватизирани част от най-големите дружества в региона.

Чуждестранни инвестиции

Консултации относно режима на извършване и закрила на чуждестранни инвестиции. Консултации и съдействие в инвестиционния процес. Представителство пред съответните държавни органи.

Франчайзинг

Участие при преговори, изготвяне на техническа и съпътстваща документация. Изготвяне на договори за франчайзинг. Определяне и промяна на франчайзингови пакети. Представителство при обезпечаване на задължения по франчайзингови договори – залози, ипотеки, банкови гаранции и др. Консултации относно права върху интелектуална собственост, ноу-хау и др. във връзка със сключени франчайзингови договори.

Due diligence с оглед на придобивания и преобразувания

Изготвяне на правен due diligence. Анализ, оценка и препоръки към клиенти във връзка с придобиване, сливане, вливане, отделяне, разделяне и прехвърляне на търговски предприятия. Изготвяне и анализ на вещно-правен режим; околна среда, здраве и безопасност; съдебни процеси, искове и разследвания; данъчни и други задължения във връзка с due diligence.

Kорпоративни проучвания

Корпоративно проучване на юридически лица, проверка и анализ на имущество на дружества, проверка на сфери на дейност, обем на заеман пазарен дял, анализ и оценка на баланси и счетоводни документи, правен и финансов анализ на предприятия и др.

Преобразувания и придобивания

Преговори по сделки, представителство на клиенти пред държавни учреждения и регулаторни органи, подготовка на правната документация по сделката (включително писма за намерение, споразумения за конфиденциалност, гаранционни споразумения, договори за покупко-продажба на акции, договори между акционерите и договори за запазване на акционерно участие и др.).

Административно право

Обжалване на административни актове и наказателни постановления на различни органи. Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни. Представителство пред държавните и общински органи. Подготовка на документи за участие в процедура по възлагане на обществени поръчки. Данъчно и митническо право. Миграционно право: Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с изготвяне на документи за получаване на визи (краткосрочни и дългосрочни), както и разрешения за продължително и постоянно пребиваване на чужденци в Р България по ЗЧРБ. Изготвяне на документи за бизнес пътувания в страната и съдействие за подаването и получаването им. Съдействие при придобиване на българско гражданство. Регистрация на търговски представителства на чуждестранни юридически лица в Българската търговско-промишлена палата. Регистрация на дружества извършващи строителство в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите.